Περίληψη έργου

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.275 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Κατάρτιση

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

 

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

 

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης - πιστοποίησης

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Πρακτική άσκηση

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

80

0

80

2

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ / ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

80

0

80

3

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

80

0

80

4

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

80

0

80

 

 

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο των εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΑΠΗΤΩΝ / ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIOME MANAGEMENT)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 8 ώρες) ή 20% (16 ώρες),  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.